Jak zostać Członkiem SKwP?

Warunki uzyskania członkostwa w SKwP:
Osoba lub jednostka organizacyjna zainteresowana członkostwem w SKwP może zostać członkiem zwyczajnym lub członkiem wspierającym SKwP. W tym celu musi spełniać wymogi formalne określone w statucie oraz wypełnić deklarację członkowską (link deklaracja), którą składa w wybranym przez siebie Oddziale. Przyjęcie w poczet członków SKwP następuje na skutek wydania decyzji przez zarząd odnośnego Oddziału Okręgowego i po wpłaceniu składki członkowskiej/zadeklarowanego wsparcia (w przypadku osób prawnych)

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzielą się na:

Członków zwyczajnych

Członkiem zwyczajnymi mogą zostać:

1. pracownicy finansowo-księgowi,

2. pracownicy przetwarzania danych rachunkowości,

3. biegli rewidenci, dyplomowani biegli księgowi, rewidenci księgowi oraz inni pracownicy rewizji i kontroli gospodarczej lub finansowej,

4. nauczyciele oraz pracownicy nauki w dziedzinach: finansów, rachunkowości, przetwarzania danych, analizy gospodarczej i dyscyplin pokrewnych,

5. pracownicy bankowi oraz jednostek doradczych i opiniodawczych,

6. pracownicy skarbowości i doradcy podatkowi,

7. studenci i uczniowie kierunków finansów, rachunkowości i dziedzin pokrewnych,

 

Członków wspierających

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Jako członek wspierający może      zostać przyjęta również osoba fizyczna. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, którym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia.

Członków honorowych

Godność ta jest nadawana osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia lub rozwoju nauki finansów, rachunkowości i dziedzin powiązanych oraz ich praktycznego zastosowania.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Zielonej Górze zaprasza do udziału w działalności Stowarzyszenia.

OPŁATY:

Składki członkowskie (składka roczna)

  • członek zwyczajny 12 zł
  • członek wspierający (firma) min. 150 zł

Po wypełnieniu deklaracji zostanie wydana legitymacja członkowska.

Jednorazowa wpłata wpisowego wynosi 5 zł.

Składki roczne można wpłacić w kasie Stowarzyszenia lub przelewem na konto:
BGŻ BNP PARIBAS Oddział Zielona Góra nr konta: 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160