Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych
organizowanych przez placówkę kształcenia ustawicznego

pod nazwą
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

dla której osobą prowadzącą jest
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

 

 

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych zatwierdzone uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego  w Zielonej Górze SKwP nr 47/11/2024 z dnia 22 lutego 2024r.

Obowiązuje od 22.02. 2024r.

1

 1. Organizatorem kursów (szkoleń) jest placówka kształcenia ustawicznego pod nazwą Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, dla której osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Zielonej Górze zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Osobą prawną prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 5, w imieniu którego działa Zarząd Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze Stowarzyszenia Księgowych
  w Polsce z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Kopernika 5 (KRS 0000101063, NIP 526-030-79-56, REGON 007026416).
 3. Obsługa interesantów odbywa się w placówce kształcenia ustawicznego w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 5 w godzinach podanych na stronie internetowej Organizatora zielonagora.skwp.pl

2

 1. Informacja na temat organizacji kursów (szkoleń) zawarta jest w ofertach szkoleniowych oraz na stronie internetowej Organizatora.
 2. Warunkiem udziału w kursach (szkoleniach) jest wypełnienie i przekazanie karty zgłoszenia:
  • on-line za pośrednictwem strony internetowej Organizatora,
  • za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mailowy wskazany w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej Organizatora,
  • osobiście do sekretariatu placówki.
 3. Karty zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu (szkolenia) (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego uzgodnienia z Organizatorem oraz złożenia wypełnionych kart zgłoszenia w jednej z form określonych w ust. 2.
 4. Za skutecznie zapisanych na kurs (szkolenie) uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy złożyli czytelnie wypełnione w całości karty zgłoszenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników, jeżeli liczba osób chętnych na dany kurs (szkolenie) przekroczy liczbę wolnych miejsc.
 6. O przyjęciu na kurs (szkolenie) decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków określonych w statucie placówki kształcenia ustawicznego i programach nauczania.
 7. Zgłoszenia, które wpłyną po zamknięciu listy zgłoszeń mogą być umieszczane na liście rezerwowej.

3

 1. Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu (szkolenia) Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub innego kanału informacyjnego potwierdzi udział w kursie (szkoleniu) wraz z podaniem szczegółowych danych dotyczących organizacji kursu (szkolenia).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu (szkolenia), zmiany miejsca
  i terminu zajęć lub zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia.
 3. W przypadku odwołania kursu (szkolenia) przez Organizatora, każda osoba zapisana na dany kurs (szkolenie) otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

4

 1. Kursy (szkolenia) realizowane są zgodnie z programem nauczania.
 2. Cena za kurs (szkolenie) obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej. Cena za kurs nie obejmuje kosztów dodatkowych w postaci opłaty za:
  1. powtórne przystąpienie do egzaminu:
 • Kurs „Dla kandydatów na księgowego” – koszt 100 zł,
 • Kurs „Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości” – koszt 150 zł,
 • Kurs „Dla kandydatów na głównego księgowego” – koszt 200 zł,
  1. wydania certyfikatu w języku angielskim – koszt 200 zł,
  2. wydanie duplikatu certyfikatu – koszt 100 zł.
 1. Opłata (przedpłata (zaliczka) za kurs (szkolenie)) powinna zostać uiszczona przelewem na rachunek bankowy Organizatora w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w kursie (szkoleniu). Jeżeli potwierdzenie uczestnictwa zostanie wysłane w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu (szkolenia) przedpłata za kurs musi zostać dokonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, przed ich rozpoczęciem.
 2. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy długie w ratach. Warunkiem dokonania płatności w tej formie jest złożenie przez uczestnika odpowiedniego podania najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Opłata pierwszej raty za kurs powinna zostać uiszczona na zasadach określonych w ust. 3. Terminy i kwoty rat ustala Organizator z zastrzeżeniem, że całą opłatę za kurs należy uiścić najpóźniej do połowy trwania kursu.
 3. Faktura, potwierdzająca dokonanie przedpłaty, zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Zielonej Górze i przesłana pocztą do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wpłaty za kurs (szkolenie). W przypadku uzyskania pisemnej zgody płatnika faktura może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w piśmie adres e-mail.
 4. Organizator dopuszcza możliwości dokonania płatności za kurs (szkolenie) na podstawie faktury (faktury pro-forma) wystawionej i odebranej przez uczestnika najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu (szkolenia). W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. O wyborze wyżej wymienionej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora, składając kartę zgłoszenia i dołączając do niej oryginał oświadczenia płatnika, że zobowiązuje się do dokonania płatności za szkolenie. Oświadczenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania płatnika.
 5. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu (szkolenia), do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs (szkolenie).
 6. W przypadku kursów (szkoleń) realizowanych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość nie dopuszcza się możliwości dokonywania zapłaty po rozpoczęciu zajęć, z wyłączeniem kursów długich, za które płatność dokonywana jest
  w uzgodnionych ratach lub podpisana została umowa, w której został uzgodniony termin zapłaty.
 7. Uczestnikom (płatnikom) mogą być przyznawane rabaty w wysokości ustalonej w ofercie szkoleniowej.

5

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie (szkoleniu) oraz przeniesienia pomiędzy grupami kursowymi (szkoleniowymi) odbywają się na zasadach określonych w statucie placówki kształcenia ustawicznego.
 2. Warunkiem przyjęcia rezygnacji jest jej złożenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w formie kształcenia, powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres szkolenia@zgora.skwp.pl za elektronicznym potwierdzeniem lub złożona osobiście w siedzibie Organizatora za potwierdzeniem.
 4. Za dzień złożenia rezygnacji przyjmuje się datę skutecznego jej doręczenia w sposób określony w ust. 3.
 5. W przypadku dokonanej w sposób określony w ust. 2-4 rezygnacji z form kształcenia uczestnik (słuchacz) ma obowiązek wnieść opłatę za kurs proporcjonalnie do liczby godzin, które odbyły się do dnia złożenia rezygnacji oraz pokryć koszty przygotowanych i wydanych grupie materiałów szkoleniowych.
 6. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział w kursie (szkoleniu) w pełnej wysokości.
 7. W przypadku skreślenia z listy uczestników (słuchaczy) z powodów określonych w Statucie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, między innymi: nie uiszczania opłat za kurs (szkolenie) w terminie określonym przez placówkę (całość opłaty za kurs długi najpóźniej do połowy trwania kursu – zgodnie z 4 ust. 4)  oraz rezygnacji z nauki w placówce i nie złożenia oświadczenia o rezygnacji w sposób określony ust. 2-4 opłata za kształcenie nie podlega zwrotowi, a jeśli uczestnik (słuchacz) nie dokonał płatności w pełnej wysokości ma obowiązek uiścić brakującą część opłaty.
 8. W przypadku kursów i szkoleń wyjazdowych podczas których dla uczestników wynajmowany jest hotel, zbiorowy transport itp. rezygnacja odbywa się na zasadach określonych w ust. 1. Warunkiem przyjęcia rezygnacji jest pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w związku z organizowanym kursem (szkoleniem) dotyczących uczestników, których rezygnacja dotyczy, w tym między innymi kosztów usług hotelowych i gastronomicznych oraz kosztów transportu zbiorowego.
 9. Uczestnik kursu (szkolenia), będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę szkoleniową na odległość lub poza lokalem organizatora, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień wysłania karty zgłoszenia do organizatora w sposób określony w § 2 ust. 2 tiret 1 i 2.
 10. W przypadku odstąpienia Uczestnik zobowiązany jest zwrócić wszelkie otrzymane materiały edukacyjne. Jakiekolwiek wykorzystanie otrzymanych materiałów szkoleniowych stanowić będzie naruszenie praw autorskich i może być podstawą dochodzenia stosownego odszkodowania.
 11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane listem poleconym na adres placówki lub przekazane drogą elektroniczną na adres szkolenia@zgora.skwp.pl za elektronicznym potwierdzeniem otrzymania lub złożone osobiście w siedzibie placówki za potwierdzeniem.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem nie jest możliwe
  w przypadku kursów (szkoleń), które zostały zrealizowane w całości.

6

 1. W przypadku wyczerpania liczby miejsc lub odwołania kursu (szkolenia) kwota wpłacona na poczet kursu (szkolenia) zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu
  przez uczestnika wniosku o jej zwrot. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego wniosku na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata lub na inny rachunek wskazany przez dokonującego wpłaty.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu (szkolenia), zwrot wpłaty w wysokości określonej na podstawie zapisów statutu placówki kształcenia ustawicznego oraz § 5 ust. 8 niniejszych warunków następuje na zasadach podanych w ust. 1.

 

7

 1. Materiały edukacyjne dostarczane są Uczestnikowi sukcesywnie. Pierwsza partia materiałów dostarczana jest nie później niż w terminie 7 dni od rozpoczęcia kursu (szkolenia). W przypadku konieczności aktualizacji materiałów edukacyjnych w czasie kursu (szkolenia), uaktualnione materiały edukacyjne przekazywane są nie później niż
  z dniem zakończenia kursu (szkolenia).
 2. W przypadku kursów (szkoleń) trwających krócej niż 7 dni materiały szkoleniowe dostarczane są najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych
  w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie (szkoleniu).
 4. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu (szkolenia) chronione są prawem autorskim.
 5. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów (szkoleń) i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny
  i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych
  w trakcie prowadzenia kursu (szkolenia).
 6. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu (szkolenia) do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

8

 1. W przypadku realizacji przez Organizatora części lub całości procesu kształcenia drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległości konieczne jest posiadanie przez uczestnika urządzenia multimedialnego z systemem operacyjnym, aktualną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet.
 2. W celu ochrony systemów teleinformatycznych rekomendowane jest zainstalowanie, stale aktualizowanego, oprogramowania antywirusowego.
 3. Uczestnik biorący udział w procesie kształcenia realizowanym w części lub całości drogą elektroniczną jest zobowiązany do:
 4. niepodejmowania działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Organizatora, a także wszelkich innych działań prowadzących do nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Organizatora,
 5. nieprzeciążenia lub destabilizacji systemów Organizatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w kursach (szkoleniach),
 6. nieudostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Organizatora osobom nieuprawnionym,
 7. nieupowszechniania w systemach teleinformatycznych Organizatora treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzania lub rozpowszechniania poprzez systemy teleinformatyczne Organizatora,
 8. niezamieszczania w systemie teleinformatycznym Organizatora niebezpiecznych plików oraz linków do stron internetowych, które mogą spowodować instalację szkodliwego oprogramowania.

9

 1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się ze statutem placówki kształcenia ustawicznego oraz z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
 3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, dla których osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Zielonej Górze, wchodzą w życie z dniem 22.02.2024r.

 

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160