Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego

Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

(NIP 526-030-79-56;  REGON 007026416-00169;  KRS 0000101063)

§1

Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej „kursem”) jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, z siedzibą przy ulicy Kopernika 5 w Zielonej Górze, zwana dalej „Organizatorem”.

§2

 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest w ofertach szkoleniowych oraz na stronie internetowej: zielonagora.skwp.pl.
 2. Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mailowy: szkolenia@zgora.skwp.pl.
 3. Kartę zgłoszenia należy przesłać Organizatorowi najpóźniej 1 dzień roboczy przed uruchomieniem kursu, przy założeniu, że Organizator nie zamknął do tego dnia listy uczestników lub nie odwołał kursu. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie telefonicznego lub e-mailowego uzgodnienia z Organizatorem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwowej.

  §3

 1. Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu Organizator – za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub telefonu – potwierdzi udział w kursie wraz z podaniem danych dotyczących organizacji kursu oraz informację o płatności za uczestnictwo.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany terminów, godzin zajęć i wykładowcy prowadzącego zajęcia.
 3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na dany kurs otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną lub elektroniczną.

§ 4

 1. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stronie internetowej.
 2. Kursy realizowane są zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania.
 3. Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.
 4. Opłata za kurs powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty pierwszej raty lub całości opłaty za kurs do dnia rozpoczęcia kursu. Płatność może być dokonana przelewem lub gotówką w biurze Organizatora.
 5. Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Zielonej Górze w ciągu 7 dni. W przypadku uzyskania zgody płatnika faktura może być wysłana pocztą lub mailem.
 6. Organizator dopuszcza możliwość dokonania płatności za kurs na podstawie faktury pro-forma wystawionej i doręczonej uczestnikowi   W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze.
 7. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kurs w ratach. Warunkiem dokonania płatności w tej formie jest złożenie przez uczestnika odpowiedniego podania najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Terminy płatności i kwoty rat ustala Organizator, z tym, że całość opłaty należy uiścić najpóźniej do połowy trwania kursu.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu, osoby które uchylają się od terminowego dokonywania płatności.
 9. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) na ten kurs.

§5

1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, wraz z uzasadnieniem, powinna być przekazana  Organizatorowi  w formie pisemnej bezpośrednio do  Biura Oddziału, listem poleconym lub  mailem.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie uczestnikowi przysługuje zwrot środków pieniężnych na następujących warunkach:
- Kurs trwający powyżej 30 godzin – rezygnacja zgłoszona do 7 dni przed rozpoczęciem - zwrot całości wpłat,
- Kurs trwający poniżej 30 godzin – rezygnacja zgłoszona do 3 dni przed rozpoczęciem - zwrot całości wpłat,
3. Rezygnacja zgłoszona nie później niż po pierwszym dniu zajęć – zwrot wpłaty pomniejszony o równowartość wydanych materiałów szkoleniowych,
4. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania Organizator nie zwraca dokonanych wpłat,
5. W przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych o zwrocie wpłaconych środków pieniężnych decyduje dyrektor placówki.
6. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział w kursie w pełnej wysokości.

§6

W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu przez uczestnika prośby o zwrot. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyżej wymienionych informacji na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

§ 7

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowcę materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
 2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
 3. Wszystkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.
 4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 5. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć bez zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
 6. Decyzję w sprawie zmiany formy realizacji zajęć podejmuje dyrektor placówki w uzgodnieniu z osobą prowadzącą.

 

§8

 1. Zasady zaliczania kursów i szkoleń oraz wydawania zaświadczeń i certyfikatów Organizator określa w poszczególnych programach nauczania realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych.
 2. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
 3. Reklamacja powinna określać: dane uczestnika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
  Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, a następnie przekaże uczestnikowi kursu odpowiedź z rozstrzygnięciem reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

§ 9

Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe przy wypełnianiu karty zgłoszeniowej, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych wyłącznie z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniowa, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podanych przez siebie adresach e-mailowych informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora.

§ 10

 1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się  z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
 3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160