Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
3 czerwiec 2022r.
Typ:
kurs
Tryb:
on-line
Opłata:
330,- zł od osoby
Zapisz się

TERMIN  I  FORMA  SZKOLENIA

 • 3 czerwiec 2022 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line.

WYKŁADOWCA

Anna Białas

Radca prawny, wysokiej klasy specjalista, trener, wykładowca akademicki. Od wielu lat zajmuje się szkoleniami w obszarach m.in. finansów, podatków, płac, prawa pracy, egzekucji administracyjnej. Podczas szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na przekazanie wiedzy popartej licznymi przykładami umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń.

OPIS

Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw nastąpiły zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski. Zmiany dotyczą zarówno cudzoziemców, od których nie jest wymagane zezwolenie na pracę w Polsce, jak i cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową. Wprowadzone zmiany obejmują kwestie postępowań wizowych, wydłużenia i sposobu posługiwania się oświadczeniami, możliwości zmiany wykonywania pracy lub wymiaru czasu pracy bez zmiany zezwoleń na pracę/pobyt i pracę, wprowadzenia nowych zezwoleń na pobyt i pracę i oraz świadczenia pracy przez cudzoziemców w tzw. okresie przejściowym - zezwolenia na pobyt i pracę bez oznaczenia podmiot i warunków pracy.

PROGRAM

 1. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:
 • obywatele Unii Europejskiej,
 • obywatele państw trzecich - m.in. Ukrainy, Rosji, Białorusi,
 • pobyt w ramach ruchu wizowego oraz bezwizowego.
 1. Zezwolenia na prace, w tym nowe zasady zezwoleń na prace sezonową (co, gdzie, kiedy):
 • tryb wydania, procedury,
 • rodzaje zezwoleń, w tym jednolite zezwolenie na pracę i pobyt,
 • procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia.
 1. Oświadczenia o powierzeniu pracy po nowemu:
 • praca cudzoziemca na podstawie oświadczenia przez okres 24 miesięcy,
 • czas obowiązywania dotychczasowych oświadczeń i ich wpływ na uzyskanie wizy na nowych warunkach,
 • wpływ miejsca pobytu cudzoziemca i jego rodzaju na zarejestrowanie oświadczenia,
 • wpływ wysokości wynagrodzenia na wydanie oświadczenia,
 • możliwość wskazywania przyszłej pracy w oświadczeniach,
 • nowe zasady powiadomienia o rozpoczęciu, zakończeniu i domniemaniu pracy na podstawie oświadczenia.
 1. Nowe rozporządzenia - nowe wzory wniosków, dokumentów, wiz.
 2. Przepisy przejściowe - nieznany dotychczas obowiązek wydawania zezwoleń na pobyt i pracę bez wskazania podmiotu i warunków wykonywania pracy .
 3. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych (US, ZUS, PUP).
 4. Integracja i zapobieganie dyskryminacji obcokrajowców w organizacji.
 5. Skutki prawne nielegalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
 6. Studium przypadków, w tym poszukiwanie rozwiązań omawianych problemów.
 7. Specustawa dla uchodźców z Ukrainy.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 330,00 zł  od osoby

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@zgora.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160

close