Miasto:
Zielona Góra
Miejsce:
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra
Termin rozpoczęcia:
10 czerwiec 2024 (nabór trwa)
Typ:
kurs
Tryb:
wieczorowy
Opłata:
2200,- zł od osoby
2150,- zł Cena dla członków zwyczajnych O/O SKwP w Zielonej Górze
2100,- zł Cena dla członków wspierających O/O SKwP w Zielonej Górze

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do  samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac. Przygotowanie do pracy ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, w trakcie kursu realizowane są zajęcia praktyczne przy komputerze z programem PŁATNIK oraz programem kadrowo - płacowym firmy Stremsoft.

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu

 Czas trwania kursu wynosi 92 godziny lekcyjne, godzina lekcyjna to 45 minut.

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze. Test sprawdzający wiedzę trwa 2 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu.

Program:

Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:

Moduł I     Kadry  - 32  godziny lekcyjne

Moduł II    Płace – 58  godziny lekcyjne

I. K A D R Y:

 1. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne, strony umowy o pracę, rodzaje umów o prace, nawiązywanie stosunku pracy, rozwiazywanie umowy o pracę (wszystkie sposoby), konsultacja ze związkami zawodowymi, uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiazywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 2. Wygaśniecie umowy o pracę, zatrudnianie pracowników w formie pracy zdalnej, ochrona wynagrodzenia za pracę, odprawa emerytalna i rentowa, odprawa pośmiertna, obowiązki pracodawcy i pracownika, zakaz konkurencyjnej działalności w czasie trwania stosunku pracy i po jego rozwiązaniu, odpowiedzialność porządkowa pracowników, odpowiedzialność materialna pracowników (wina nieumyślna, wina umyślna, odpowiedzialność za mienie powierzone).
 3. Czas pracy, (całość zagadnienia), urlopy wypoczynkowe i bezpłatne (całość zagadnienia).
 4. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (całość zagadnienia);
 • zatrudnienie młodocianych;
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • zatrudnianie młodocianych w inny, celu niż przygotowanie zawodowe.

II. P Ł A C E:

 1. Naliczanie zasiłków finansowanych przez ZUS:
 • świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa (rodzaje      świadczeń, ustalanie prawa do poszczególnych zasiłków, ich wysokość oraz dokumentacja niezbędna do wypłaty świadczeń),
 • zasady wypłaty świadczeń

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu wybranych grup ubezpieczonych, między innymi: pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób pobierających zasiłek macierzyński i przebywających na urlopach wychowawczych. Obowiązki płatników składek wobec ZUS i ubezpieczonych.

3. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w/w grup ubezpieczonych. Zasady naliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Zasady wypełniania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

4. Program Płatnik – zajęcia z użyciem komputerów.

5. Zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń.

6. Dokumentacja stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzeń, zewnętrzne i wewnętrzne regulacje prawne, układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę, dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, ewidencja wynagrodzeń, ewidencja potraceń, zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych).

7. Naliczanie wynagrodzeń za pracę:

 • obliczanie wynagrodzenia ze stosunku pracy – sporządzanie list płac,
 • - obliczanie wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o dzieło/zlecenia z obcokrajowcem nierezydentem),
 • obliczanie wynagrodzenia pracownika do lat 26,
 • obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną cześć miesiąca (redukcja podstawy wynagrodzenia),
 • obliczanie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wynagrodzenie za urlop okolicznościowy),
 • ustalenie wysokości odpraw i odszkodowań,
 • potrącenia z wynagrodzenia pracownika (potrącenia obowiązkowe i dobrowolne, granice potrąceń, kwoty wolne od potrąceń, zbieg potrąceń)

8. Pozapłacowe świadczenia pracownicze:

 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • podróże służbowe pracowników,
 • ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

Opłata:

Cena kursu wraz z podręcznikami i egzaminem wynosi:

 • 2.200 zł 
 • 2.150 zł - dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Zielonej Górze
 • 2.100 zł - dla członków wspierających SKwP O/O w Zielonej Górze

Organizacja kursu:

 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 •  kurs weekendowy - ( zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 15.35)

Dodatkowe informacje:

Uczestnicy otrzymują:

- materiały przygotowane przez wykładowców

Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160