Miasto:
Zielona Góra
Miejsce:
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra
Termin rozpoczęcia:
2024 (nabór trwa)
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
3500,- zł od osoby
3450,- zł Cena dla członków zwyczajnych O/O SKwP w Zielonej Górze
3400,- zł Cena dla członków wspierających O/O SKwP w Zielonej Górze
Zapisz się

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego wraz z  prowadzeniem spraw osobowych i naliczaniem płac. Przygotowanie do pracy ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. W trakcie kursu realizowane są zajęcia praktyczne przy komputerze z programem PŁATNIK.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnikiem kursu może być osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.

CZAS TRWANIA - LICZBA GODZIN:

Czas trwania kursu wynosi 150 godzin lekcyjnych, godzina lekcyjna to 45 minut. Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze.

PROGRAM:

Moduł I     Podstawy rachunkowości finansowej  - 68  godzin lekcyjnych

1. Formy organizacyjno–prawne działalności podmiotów gospodarczych i ich wpływ na obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości.

2. Rachunkowość jako system informacyjny:

 • pojęcie, przedmiot i funkcje rachunkowości
 • metody i nadrzędne zasady rachunkowości
 • regulacje prawne rachunkowości,
 • polityka rachunkowości – dokument opisujący przyjęte zasady (politykę) rachunkowości i sposób organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie.

3. Charakterystyka aktywów i źródeł ich pochodzenia (pasywów):

 • klasyfikacja i charakterystyka aktywów,
 • klasyfikacja i charakterystyka pasywów,
 • bilansowanie aktywów i pasywów,
 • bilans – podstawowe zasady budowy.

4. Ewidencja zmian w stanie aktywów i pasywów:

 • zdarzenia gospodarcze a operacje gospodarcze,
 • typy operacji gospodarczych,
 • wpływ operacji gospodarczych na bilans,
 • dowody księgowe - pojęcie, cechy jakościowe, klasyfikacja dowodów księgowych, kontrola i dekretowanie dowodów księgowych, sposoby poprawiania błędów w dowodach księgowych.

5. Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych:

 • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych,
 • pojęcie i budowa konta księgowego,
 • rodzaje kont księgowych,
 • zasady funkcjonowania kont bilansowych i pozabilansowych,
 • zasady funkcjonowania kont wynikowych,
 • podzielność i łączenie kont,
 • konta ksiąg pomocniczych,
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych,
 • sposoby poprawiania błędów w zapisach księgowych.

6. Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych:

 • aktywa pieniężne,
 • rozrachunki z kontrahentami,
 • rozrachunki z VAT,
 • rozrachunki z pracownikami,
 • obrót zapasami,
 • rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne,
 • ewidencja kapitałów (funduszy) własnych.

7. Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy:

 • ewidencja przychodów i kosztów podstawowej działalności operacyjnej,
 • ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej,
 • ewidencja przychodów i kosztów działalności finansowej,
 • obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto,
 • metody i warianty ustalania wyniku finansowego.

8. Sporządzanie sprawozdania finansowego podmiotów gospodarczych:

 • ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego,
 • bilans oraz rachunek zysków i strat – sporządzanie na postawie zestawienia sald kont bilansowych i obrotów kont wynikowych do odpowiednich pozycji,
 • informacja dodatkowa,
 • obowiązki kierownika jednostki w zakresie sprawozdawczości finansowej.

9. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo – księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Moduł II   Kadry  - 24  godziny lekcyjne

1. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne, strony umowy o pracę, rodzaje umów o prace, nawiązywanie stosunku pracy, rozwiazywanie umowy o pracę (wszystkie sposoby), konsultacja ze związkami zawodowymi, uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiazywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.

2. Wygaśniecie umowy o pracę, zatrudnianie pracowników w formie pracy zdalnej, ochrona wynagrodzenia za pracę, odprawa emerytalna i rentowa, odprawa pośmiertna, obowiązki pracodawcy i pracownika, zakaz konkurencyjnej działalności w czasie trwania stosunku pracy i po jego rozwiązaniu, odpowiedzialność porządkowa pracowników, odpowiedzialność materialna pracowników (wina nieumyślna, wina umyślna, odpowiedzialność za mienie powierzone).

3. Czas pracy, (całość zagadnienia), urlopy wypoczynkowe i bezpłatne (całość zagadnienia).

4. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (całość zagadnienia)

 • zatrudnienie młodocianych;
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • zatrudnianie młodocianych w inny, celu niż przygotowanie zawodowe.

Moduł III   Rozliczenia publicznoprawne  - 38 godzin lekcyjnych

1. Wybrane zagadnienia prawa podatkowego w Polsce:

 • ogólna charakterystyka podatków i ich klasyfikacja,
 • Ordynacja podatkowa,
 • podatki dochodowe oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej,
 • podatki i opłaty lokalne.

2. Zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń.

3. Podatek od towarów i usług (VAT):

 • pojęcie podatnika VAT oraz zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 • ogólne zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego, ustalanie kwoty do zapłaty,
 • zasady sporządzania faktur,
 • ewidencja dla celów podatku VAT.

4. Naliczanie zasiłków finansowanych przez ZUS:

 • świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa (rodzaje świadczeń, ustalanie prawa do poszczególnych zasiłków, ich wysokość oraz dokumentacja niezbędna do wypłaty świadczeń),
 • zasady wypłaty świadczeń.

5. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu wybranych grup ubezpieczonych, między innymi: pracowników,  zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób pobierających zasiłek macierzyński i przebywających na urlopach wychowawczych. Obowiązki płatników składek wobec ZUS i ubezpieczonych.

6. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w/w grup ubezpieczonych. Zasady naliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Zasady wypełniania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

7. Program Płatnik – zajęcia z użyciem komputerów.

Moduł IV   Płace – 16  godzin lekcyjnych

1. Dokumentacja stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzeń, zewnętrzne i wewnętrzne regulacje prawne, układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę, dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, ewidencja wynagrodzeń, ewidencja potraceń, zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych).

2. Naliczanie wynagrodzeń za pracę:

 • obliczanie wynagrodzenia ze stosunku pracy – sporządzanie list płac,
 • obliczanie wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o dzieło/zlecenia z obcokrajowcem nierezydentem),
 • obliczanie wynagrodzenia pracownika do lat 26,
 • obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną cześć miesiąca (redukcja podstawy wynagrodzenia),
 • obliczanie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wynagrodzenie za urlop okolicznościowy),
 • ustalenie wysokości odpraw i odszkodowań,
 • potrącenia z wynagrodzenia pracownika (potrącenia obowiązkowe i dobrowolne, granice potrąceń, kwoty wolne od potrąceń, zbieg potrąceń).

3. Pozapłacowe świadczenia pracownicze:

 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • podróże służbowe pracowników,
 • ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

CENA:

Cena kursu wraz z podręcznikami i egzaminem wynosi:

 • 3 500 zł 
 • 3 450 zł - dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Zielonej Górze
 • 3 400 zł - dla członków wspierających SKwP O/O w Zielonej Górze
 • Warunkiem skorzystania ze zniżki jest brak zaległości oraz bieżące opłacenie składki członkowskiej za rok, w którym rozpoczyna się dany kurs lub szkolenie. Adnotację dotyczącą skorzystania ze zniżki należy umieścić w informacjach dodatkowych.
 • Prosimy o dokonywanie wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia.

FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie pisemnego egzaminu sprawdzającego wiedzę. Egzamin trwa 4 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu. Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • zajęcia będą odbywały się w poniedziałki i środy w godz. 9.00 - 15.35
 • Opłaty za kurs prosimy dokonać przelewem na konto bankowe:

BGŻ BNP PARIBAS Nr 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160
lub gotówką w kasie Oddziału

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • podręczniki i zbiory zadań,
 • ustawę o rachunkowości oraz teksty źródłowe innych aktów prawnych objętych programem kształcenia na kursie,
 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości,
 • inne  materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora kursu lub wykładowców,
 • serwis kawowy.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160

close