Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
czerwiec 2024
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł Cena dla członków O/O SKwP w Zielonej Górze
Zapisz się

Kurs w trybie online w godzinach 0d 9.00 do 15.30.

Termin: maj/czerwiec 2024

WYKŁADOWCA:

Barbara Rosińska -  doradca restrukturyzacyjny, absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prowadzi Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego. Wieloletni wykładowca i trener na kursach z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy finansowej, naliczania wynagrodzeń oraz etyki w rachunkowości.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej oraz kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie naliczania wynagrodzeń, a także prawidłowej interpretacji i umiejętności praktycznego stosowania aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń. 

PROGRAM KURSU:

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r.:
 1. składniki wynagrodzenia, które nie wchodzą w skład minimalnego wynagrodzenia,
 2. minimalne stawki za godzinę pracy osób zatrudnionych na postawie umowy  o pracę w podstawowym systemie czasu pracy w 2024 r.
 1. dodatek nocny,
 2. odprawy i odszkodowania, których wysokość uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia,
 3. kwoty wolne od potrąceń.
 • Obciążenia podatkowe w 2024 r.:
  1. progi i skala podatkowa,
  2. koszty uzyskania przychodu,
  3. kwota zmniejszająca podatek,
  4. zasady składania oświadczeń płatnikom przez podatników.
 • Lista płac w praktyce w 2024 r.:
  1. naliczanie wynagrodzeń od kwoty brutto do kwoty netto,
  2. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
  3. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – redukcja podstawy wynagrodzenia,
  4. lista płac dla osób do 26 roku życia,
  5. zmniejszenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek.
 • Pozapłacowe świadczenia pracownicze – rozliczanie oraz ujęcie składkowe i podatkowe:
  1. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, oddelegowanie,
  2. ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
  3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r., zwolnienia składkowo-podatkowe w 2024 r.
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop, odprawy i odszkodowania:
  1. składniki stałe i zmienne,
  2. premia regulaminowa a premia uznaniowa,
  3. współczynnik urlopowy obowiązujący w 2024 r.,
  4. sposób naliczania świadczeń z tytułu odpraw i odszkodowań, urlopu okolicznościowego.
 • Potrącenia z wynagrodzenia:
  1. potrącenia przymusowe i dobrowolne,
  2. granice potrąceń,
  3. kwoty wolne od potrąceń,
 • Wynagrodzenie członka zarządu w spółce, wynagrodzenie rady nadzorczej w 2024 r.
 • Rozliczanie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w 2024 r.:
  1. wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło,
  2. wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia,
  3. rozliczenie umowy zlecenia i o dzieło do 200,- zł,
  4. wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia dla obcokrajowca nierezydenta.

Cena kursu wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:

 • 380 zł,
 • 350 zł - dla członków SKwP O/O w Zielonej Górze.
  Warunkiem skorzystania ze zniżki jest brak zaległości oraz bieżące opłacenie składki członkowskiej za rok, w którym rozpoczyna się dany kurs lub szkolenie. Adnotację dotyczącą skorzystania ze zniżki należy umieścić w informacjach dodatkowych.
 • Prosimy o dokonywanie wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia.

Wymagania techniczne:

 • komputer z głośnikiem/ laptop
 • stabilny dostęp do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome).informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto

nr 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160