Miasto:
Zielona Góra
Miejsce:
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra
Termin rozpoczęcia:
listopad/grudzień 2021
Typ:
kurs
Tryb:
wieczorowy
Opłata:
1400,- zł od osoby
Raty:
700,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
700,- zł płatne do połowy kursu,
Zapisz się

CEL:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac. W kursie przewidziano praktyczne zajęcia przy komputerze z programem PŁATNIK.

W cenie kursu uczestnicy otrzymują podręcznik „Kadry i płace 2021”  Wydawnictwa ODDK Gdańsk. Praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-placowych – przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy.

PROGRAM:

I. K A D R Y:

 1.  Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne, strony umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, nawiązywanie stosunku pracy, rozwiązywanie umowy o pracę, (wszystkie sposoby), konsultacja ze związkami zawodowymi, uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 2. Wygaśniecie umowy o pracę, zatrudnianie pracowników w formie telepracy, ochrona wynagrodzenia za pracę, odprawa emerytalna i rentowa, odprawa pośmiertna, obowiązki pracodawcy i pracownika, zakaz konkurencyjnej działalności w czasie trwania stosunku pracy i po jego rozwiązaniu, odpowiedzialność porządkowa pracowników, odpowiedzialność materialna pracowników (wina nieumyślna, wina umyślna, odpowiedzialność za mienie powierzone).
 3. Czas pracy, (całość zagadnienia), urlopy wypoczynkowe i bezpłatne (całość zagadnienia).

II. P Ł A C E:

1. Naliczanie zasiłków finansowanych przez ZUS:

 • świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa (rodzaje świadczeń, ustalanie prawa do poszczególnych zasiłków, ich wysokość oraz        dokumentacja niezbędna do wypłaty świadczeń),
 • zasady wypłaty świadczeń.

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu wybranych grup ubezpieczonych, między innymi: pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób pobierających zasiłek macierzyński i przebywających na urlopach wychowawczych. Obowiązki płatników składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ubezpieczonych.

3. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w/w grup ubezpieczonych. Zasady naliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Zasady wypełniania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

4. Program Płatnik - zajęcia z użyciem komputerów.

5. Zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń.

6. Dokumentacja stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzeń, zewnętrzne i wewnętrzne regulacje prawne, układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę, dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, ewidencja wynagrodzeń, ewidencja potrąceń, zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych).

7. Naliczanie wynagrodzeń za pracę:

 • obliczanie wynagrodzenia ze stosunku pracy - sporządzanie list płac,
 • obliczanie wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o dzieło/zlecenia z obcokrajowcem nierezydentem),
 • obliczanie wynagrodzenia pracownika do lat 26,
 • obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (redukcja podstawy wynagrodzenia),
 • obliczanie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wynagrodzenie za urlop okolicznościowy),
 • ustalanie wysokości odpraw i odszkodowań,
 • otrącenia z wynagrodzenia pracownika (potrącenia obowiązkowe i dobrowolne, granice potrąceń, kwoty wolne od potrąceń, zbieg potrąceń).

ORGANIZACJA KURSU:

 •  kurs wieczorowy - ( zajęcia - dwa dni robocze - w godz. od 16:30 - 19:30 i w wybrane soboty w godz. od 9:00 - 15:30 )

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

- materiały przygotowane przez wykładowców

Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160