Miasto:
Zielona Góra
Miejsce:
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra
Termin rozpoczęcia:
2022/023r. (nabór trwa)
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
1500,- zł od osoby
1400,- zł cena dla członków zwyczajnych O/O w Zielonej Górze
Raty:
750,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
750,- zł płatne do połowy kursu,
Zapisz się

CEL:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac. W kursie przewidziano praktyczne zajęcia przy komputerze z programem PŁATNIK.

PROGRAM:

I. K A D R Y:

 1.  Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne, strony umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, nawiązywanie stosunku pracy, rozwiązywanie umowy o pracę, (wszystkie sposoby), konsultacja ze związkami zawodowymi, uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 2. Wygaśniecie umowy o pracę, zatrudnianie pracowników w formie telepracy, ochrona wynagrodzenia za pracę, odprawa emerytalna i rentowa, odprawa pośmiertna, obowiązki pracodawcy i pracownika, zakaz konkurencyjnej działalności w czasie trwania stosunku pracy i po jego rozwiązaniu, odpowiedzialność porządkowa pracowników, odpowiedzialność materialna pracowników (wina nieumyślna, wina umyślna, odpowiedzialność za mienie powierzone).
 3. Czas pracy, (całość zagadnienia), urlopy wypoczynkowe i bezpłatne (całość zagadnienia).

II. P Ł A C E:

1. Naliczanie zasiłków finansowanych przez ZUS:

 • świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa (rodzaje świadczeń, ustalanie prawa do poszczególnych zasiłków, ich wysokość oraz        dokumentacja niezbędna do wypłaty świadczeń),
 • zasady wypłaty świadczeń.

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu wybranych grup ubezpieczonych, między innymi: pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób pobierających zasiłek macierzyński i przebywających na urlopach wychowawczych. Obowiązki płatników składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ubezpieczonych.

3. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w/w grup ubezpieczonych. Zasady naliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Zasady wypełniania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

4. Program Płatnik - zajęcia z użyciem komputerów.

5. Zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń.

6. Dokumentacja stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzeń, zewnętrzne i wewnętrzne regulacje prawne, układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę, dokumentacja pracownicza (ewidencja czasu pracy, ewidencja wynagrodzeń, ewidencja potrąceń, zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych).

7. Naliczanie wynagrodzeń za pracę:

 • obliczanie wynagrodzenia ze stosunku pracy - sporządzanie list płac,
 • obliczanie wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o dzieło/zlecenia z obcokrajowcem nierezydentem),
 • obliczanie wynagrodzenia pracownika do lat 26,
 • obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (redukcja podstawy wynagrodzenia),
 • obliczanie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wynagrodzenie za urlop okolicznościowy),
 • ustalanie wysokości odpraw i odszkodowań,
 • otrącenia z wynagrodzenia pracownika (potrącenia obowiązkowe i dobrowolne, granice potrąceń, kwoty wolne od potrąceń, zbieg potrąceń).

Opłata:

Cena kursu wraz z podręcznikami i egzaminem wynosi:

 • 1.400 zł - dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Zielonej Górze
 • 1.500 zł - dla pozostałych osób

ORGANIZACJA KURSU:

 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 •  kurs dzienny - ( zajęcia - 1 dzień roboczy  w godz. od  9.00-15.30) - Cz. I Prawo Pracy - czwartki oraz Cz. II - Płace - poniedziałki

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

- materiały przygotowane przez wykładowców

Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160