Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
XII.2020 (nabór trwa)
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
1300,- zł od osoby
Raty:
650,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
650,- zł płatne do połowy kursu,
Zapisz się

CEL:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w zakresie prowadzenia spraw osobowych i naliczania płac. W kursie przewidziano praktyczne zajęcia przy komputerze z programen PŁATNIK.

PROGRAM:

I.  K A D R Y:

1. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne (definicje, różnice).

2. Nawiązywanie stosunku pracy (umowa o pracę na okres próbny, na czas określony i nieokreślony, na czas wykonywania określonej pracy).

3. Rozwiązywanie stosunku pracy (wymogi formalne, pracownicy podlegający szczególnej ochronie, wypowiedzenia zmieniające, porozumienie stron, bez wypowiedzenia, obowiązki pracodawcy, świadectwo pracy, wypowiedzenie umów o pracę na okres próbny,czas określony itd.).

4. Szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy ( tryb dokonywania zwolnień grupowych, indywidualnych, uprawnienia osób objętych szczególna ochroną).

5. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników.

6. Wynagrodzenia za pracę - świadczenia pieniężne za czas niewykonywania pracy, świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy.

7. Czas pracy (równoważne normy czasu pracy, zadaniowy system czasu pracy, ewidencja czasu pracy, praca w porze nocnej, w niedziele i święta, praca w godzinach nadliczbowych).

8. Urlop wypoczynkowy w świetle znowelizowanego Kodeksu Pracy ( zasady nabywania, wymiar, podział, przesuwanie i przerywanie urlopu).

II.  P Ł A C E: 

1. Dokumentacja stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzeń.

2. Ustalanie wynagrodzeń brutto przez sporządzenie list płac.

3. Naliczanie zasiłków finansowanych przez ZUS.

•świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa (rodzaje świadczeń, ustalanie prawa do poszczególnych zasiłków, ich wysokość oraz dokumentacja niezbędna do wypłaty świadczeń),

•zasady wypłaty świadczeń

4. Zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń.

5. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym wybranych grup ubezpieczonych, między innymi: pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą  działalność, osób pobierających zasiłek macierzyński i przebywających na urlopach wychowawczych. Obowiązki płatników składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ubezpieczonych.

6. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w/w grup ubezpieczonych.

7. Zasady naliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

8. Zasady wypełniania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

9. Program Płatnik - zajęcia z użyciem komputerów.

ORGANIZACJA:

• kurs stacjonarny  -  (zajęcia w jeden stały dzień roboczy w tygodniu w godz. od 9:00-15:00)

DODATKOWE  INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

  • materiały przygotowane przez wykładowców
  • kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BGŻ BNP PARIBAS S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160