Miasto:
Zielona Góra
Miejsce:
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra
Termin rozpoczęcia:
21,22 maj,11,12 czerwiec 2024
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
1250,- zł od osoby
1200,- zł Cena dla członków zwyczajnych i wspierających O/O SKwP w Zielonej Górze
Zapisz się

KURS STACJONARNY 

21,22 maj oraz 12,12 czerwiec 2024

Wykładowca

Dariusz Polakowski - absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Program kursu:

I. Dzień (8 h) / 9:00 - 15:35

1. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT, terminy rozliczeń

 • rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
 • rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,
 • zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,
 • omówienie druku zgłoszenia Vat-R

2. Biała lista podatników VAT:

 • zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
 • możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
 • konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie - w podatku VAT oraz CIT i PIT,
 • odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

3. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

 • dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
 • świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),
 •  eksport towarów bezpośredni i pośredni, import towarów ( w tym tryb uproszczony),
 •  wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca,
 • zasady opodatkowania spisu z natury,
 • czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VA

4. Miejsce świadczenia

 • miejsce świadczenia przy dostawie towarów, w tym kontrakty wielostronne,
 • miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),
 • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,

II Dzień (8 h) / 9:00 - 15:35

5. Obowiązek podatkowy

 • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,
 • świadczenia o charakterze ciągłym,
 • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów
 • „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
 • obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
 • obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek,

6. Podstawa opodatkowania

 • zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
 • podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
 • świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
 • elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
 • przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,

7. Stawki podatku VAT

 • rodzaje stawek podatkowych,
 • zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
 • zwolnienia przedmiotowe, (usługi szkoleniowe, ochrona zdrowia, dostawa nieruchomości)

8. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT, kasy rejestrujące

 • faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
 • zasady i terminy wystawiania faktur,
 • faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
 • terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
 • paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
 • refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,
 • skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 60 dni przed wykonaniem świadczenia,
 • faktury do paragonów, w jakich sytuacjach dopuszcza się korektę numeru NIP na paragonie,
 • faktury dokumentujące świadczenia objęte obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej,
 • przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,
 • KSeF – rejestracja do KSeF, zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
 • odpowiedzialność karna i karna-skarbowa,

III Dzień (7 h) / 9:00 - 14:45

9. Odliczanie i zwrot podatku

 • źródło podatku naliczonego,
 • terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,
 • błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • zasada neutralności,
 • zasada stałości,
 •  „należyta staranność, dobra wiara”

10. Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży

 • sposób liczenia wskaźnika i pre-wskaźnika
 • korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych, pozostałych zakupów i nieruchomości z zastosowaniem współczynnika,

11. VAT – samochody

 • przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,
 • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,
 • korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia pojazdu
 • omówienie druku Vat-26

12. Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

 • terminy zwrotu,
 • warunki jakie należy spełnić aby uzyskać zwrot w trybie przyspieszonym,
 • sytuacje w jakich organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu.

IV Dzień (7 h) / 9:00 - 14:45

13. Zagadnienia wybrane

 • JPK:
 • Struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
 • Ewidencja VAT - sprzedaż:
 • Ewidencja VAT - zakup:
 •  JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
 •  Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT - obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
 • Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT),
 • Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),
 • Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
 • lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
 •  obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
 • sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
 • wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
 • obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP,
 • konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
 • obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
 •  możliwość opłacania zaliczki oraz dokonanie jednego przelewu w systemie MPP za więcej niż jedną fakturę,
 •  Ulga na złe długi:
 • warunki i zasady stosowania ulgi,
 • orzecznictwo TSUE w tym zakresie
 • Transakcje trójstronne w procedurze uproszczonej
 • warunki jakie należy spełnić aby zastosować uproszczenie,
 • sposób ujęcia w ewidencji i informacji podsumowującej.
 •  Składy konsygnacyjne
 • WIS

14. Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych z wypełnieniem deklaracji i informacji podsumowującej włącznie.
W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.

NFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Opłaty za kurs prosimy dokonać przelewem na konto bankowe:

            BGŻ BNP PARIBAS Nr 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160  lub gotówką w kasie Oddziału

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora kursu lub wykładowców,
 • serwis kawowy.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160

close