Miasto:
Zielona Góra
Miejsce:
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra
Termin rozpoczęcia:
listopad/grudzień 2021 (nabór trwa)
Typ:
kurs
Tryb:
wieczorowy
Opłata:
3300,- zł od osoby
Raty:
1300,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
1000,- zł płatne do połowy kursu,
1000,- zł płatne do połowy kursu,
Zapisz się

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

a)  posiadająca co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I - stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP),
  lub
 • zaświadczeniem ukończenia kursu dla  księgowego,
  lub
 • tytułem technika rachunkowości,
  lub inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

b)  uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c)  rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program kursu:

I.  Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej (120 godzin).

 1. Zasady i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacjach pozarządowych działających w oparciu o przepisy pożytku publicznego i wolontariacie.
 2.   Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki.
 3. Rozrachunki i fundusze specjalne.
 4. Obrót materiałowy i towarowy.
 5. Środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.
 6. Inwestycje i zobowiązania finansowe.
 7. Kapitał (fundusz) własny.
 8. Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe.
 9. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz kalkulacja i ewidencja produktów.
 10. Pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.
 11. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości) i podział wyniku finansowego oraz obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych.

II. Prawo podatkowe (40 godzin).

 1. Podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT).
 3. Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT.
 4. Podatki kosztowe i opłaty.
 5. Wybrane problemy Ordynacji podatkowej.

III. Wybrane problemy prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (20 godzin).

 1.  Wybrane zagadnienia prawa cywilnego.
 2.  Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego.
 3.  Wybrane zagadnienia z prawa pracy.
 4.  Wybrane zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych.

Egzamin pisemny 4 godziny.

Formą zaliczenia kursu jest:

a) uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,

b) zaliczenie prac kontrolnych,

c) pisemny egzamin kwalifikacyjny.

 • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu (zaświadczenie według przepisów MEN).
 • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej części egzaminu  otrzymuje  certyfikat SKwP.

Informacje organizacyjne:

 • Kurs jest organizowany w trybie wieczorowym, zajęcia odbywają się w dwa dni robocze w godz. 16.30 - 19.30 oraz w co drugą sobotę w godz. 9.00 - 15.30

Opłaty za kurs prosimy dokonać przelewem na konto bankowe:
BGŻ BNP PARIBAS Nr 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160
lub gotówką w kasie Oddziału

Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • podręczniki i zbiory zadań,
 • ustawę o rachunkowości oraz teksty źródłowe innych aktów prawnych objętych programem kształcenia na kursie,
 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości,
 • inne  materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora kursu lub wykładowców,
 • serwis kawowy.

.

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160