Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
nowy termin (XI.2020)
Typ:
kurs
Tryb:
wieczorowy
Opłata:
3300,- zł od osoby
Raty:
1300,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
1000,- zł płatne do połowy kursu,
1000,- zł płatne do połowy kursu,
Zapisz się

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. z 2018 poz. 227 (kod zawodu 241103) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:

a)  posiadająca co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I - stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP),
  lub
 • zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego,
  lub
 • tytułem technika rachunkowości,
  lub
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną, 
  b)  uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
  c)  rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program kursu:

I.  Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej (120 godzin).

1.   Zagadnienia organizacji rachunkowości.
2.   Wymogi zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych.
3.   Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki.
4.   Rozrachunki.
5.   Materiały i towary.
6.   Niefinansowe aktywa trwałe.
7.   Inwestycje i zobowiązania finansowe.
8.   Kapitały (fundusze) własne.
9.   Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe.
10. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej.
11. Wynik finansowy.
12. Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego.
13. Zasady zawodowej etyki w rachunkowości.

II. Prawo podatkowe (40 godzin).

1.  Podatek od towarów i usług (VAT).
2.  Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT).
3.  Podmiot gospodarczy jako płatnik PIT.
4.  Podatki kosztowe i opłaty.
5.  Wybrane problemy Ordynacji podatkowej.

III. Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego (20 godzin).

1.  Prawo pracy.
2.  Prawo ubezpieczeń społecznych.
3.  Prawo gospodarcze.

Egzamin pisemny 4 godziny.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

 • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
 • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Informacje organizacyjne: 

 • Kurs jest organizowany w trybie wieczorowym, zajęcia odbywają się w dwa dni robocze w godz. 16.30 - 19.30 oraz co drugą sobotę w godz. 9.00 - 15.30 w salach wykładowych Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Zielonej Górze przy ul. Kopernika
 • Opłaty za kurs prosimy dokonać przelewem na konto bankowe:
  BGŻ BNP PARIBAS Nr 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160
  lub gotówką w kasie Oddziału

Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • podręczniki i zbiory zadań,
 • ustawę o rachunkowości oraz teksty źródłowe innych aktów prawnych objętych programem kształcenia na kursie,
 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości,
 • inne  materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora kursu lub wykładowców,
 • serwis kawowy.

.

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BGŻ BNP PARIBAS S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160