Miasto:
Zielona Góra
Miejsce:
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra
Termin rozpoczęcia:
grudzień 2020 (nabór trwa)
Typ:
kurs
Tryb:
wieczorowy
Opłata:
1850,- zł od osoby
Raty:
1000,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
850,- zł płatne do połowy kursu,
Zapisz się

Cel:

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U.  z 2018r. poz. 227 (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Słuchaczem kursu  dla kandydatów na księgowego może być osoba: 

 1. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie,
 2. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 3. rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program kursu:

I.  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej (72 godziny).

 1. Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne.
 2. Pojęcia wstępne z rachunkowości.
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów.
 4. Operacje gospodarcze.
 5. Dowody księgowe.
 6. Księgi rachunkowe.
 7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych.
 8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych.
 9. Zasady ustalania wyniku finansowego.
 10. Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat). 
 12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
 13. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo - księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 II.  Wybrane zagadnienia publicznoprawne (18 godzin).

 1. System podatkowy w Polsce.
 2. VAT - podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania.
 3. Podatki dochodowe - podstawy prawne, ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.
 4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - podstawy prawne, ogólna charakterystyka.
 5. Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

       Egzamin pisemny: 2 godziny

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

 • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
 • Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Informacje organizacyjne: 

 • Kurs jest organizowany w trybie wieczorowym, zajęcia odbywają się w dwa dni robocze (wtorki i czwartki) w godz. 16.30 - 19.30 w salach wykładowych Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 5.
 • Opłaty za kurs prosimy dokonać przelewem na konto bankowe:
  BGŻ BNP PARIBAS Nr 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160
  lub gotówką w kasie Oddziału

Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • podręcznik i zbiór zadań,
 • ustawę o rachunkowości,
 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości,
 • inne materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora kursu lub wykładowców,
 • serwis kawowy.

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BGŻ BNP PARIBAS S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160