Miasto:
Zielona Góra
Miejsce:
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra
Termin rozpoczęcia:
czerwiec 2024 (nabór trwa)
Typ:
kurs
Tryb:
weekendowy
Opłata:
2200,- zł od osoby
2150,- zł Cena dla członków zwyczajnych O/O SKwP w Zielonej Górze
2100,- zł Cena dla członków wspierających O/O SKwP w Zielonej Górze
Zapisz się

 

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Uczestnikiem kursu  dla kandydatów na księgowego może być osoba: 

 1. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie,
 2. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 3. rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program kursu:

I.  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej (76 godzin).

 1. Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne.
 2. Rachunkowość jako system informacyjny.
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów.
 4. Operacje gospodarcze.
 5. Dowody księgowe.
 6. Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.
 7. Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych.
 8. Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy.
 9. Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze.
 10. Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat.
 11. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
 12. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo - księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. (w tym zajęcia praktyczne przy użyciu programu finansowo - księgowego - 6 godzin).

 II.  Wybrane zagadnienia publicznoprawne (8 godzin).

 1. System podatkowy w Polsce.
 2. Podatek od towarów i usług (VAT - podstawowe zagadnienia).
 3. Podatki dochodowe - ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.
 4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka.
 5. Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

       Egzamin pisemny: 2 godziny

Opłata:

Cena kursu wraz z podręcznikami i egzaminem wynosi:

 • 2.200 zł 
 • 2.150 zł - dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Zielonej Górze
 • 2.100 zł - dla członków wspierających SKwP O/O w Zielonej Górze
 • Warunkiem skorzystania ze zniżki jest brak zaległości oraz bieżące opłacenie składki członkowskiej za rok, w którym rozpoczyna się dany kurs lub szkolenie. Adnotację dotyczącą skorzystania ze zniżki należy umieścić w informacjach dodatkowych.
 • Prosimy o dokonywanie wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia.

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

a) uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,

b) zaliczenie prac kontrolnych,

c) pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia określonych w programie nauczania i uzyskanie, na potrzeby otrzymania:

 • ukończenia kursu - zaświadczenie według przepisów MEN - co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania,
 • otrzymania certyfikatu SKwP - co najmniej 60 % punktów możliwych do uzyskanie i nie mniej niż 40 % punktów z każdej części egzaminu.

Informacje organizacyjne: 

Kurs jest organizowany w trybie weekendowym, zajęcia odbywają się:

 • sobota i niedziela  w godz.9.00 - 15.35 

Opłaty za kurs prosimy dokonać przelewem na konto bankowe:
BGŻ BNP PARIBAS Nr 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160   lub gotówką w kasie Oddziału

Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • podręcznik i zbiór zadań,
 • ustawę o rachunkowości,
 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości,
 • inne materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora kursu lub wykładowców.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160