Miasto:
Zielona Góra
Miejsce:
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra
Termin rozpoczęcia:
styczeń 2022
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
1600,- zł od osoby
Raty:
1000,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
600,- zł płatne do połowy kursu,
Zapisz się

Cel:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Wymagania wstępne dla słuchaczy:

Uczestnikiem kursu  dla kandydatów na księgowego może być osoba: 

 1. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie,
 2. uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 3. rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Program kursu:

I.  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej (72 godziny).

 1. Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne.
 2. Rachunkowość jako system informacyjny.
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów.
 4. Operacje gospodarcze.
 5. Dowody księgowe.
 6. Zasady ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.
 7. Wycena, dokumentowanie i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych.
 8. Ewidencja operacji gospodarczych kształtujących wynik finansowy.
 9. Sporządzanie sprawozdania finansowego jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze.
 10. Studium przypadku - od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat.
 11. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej.
 12. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo - księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 II.  Wybrane zagadnienia publicznoprawne (18 godzin).

 1. System podatkowy w Polsce.
 2. Podatek od towarów i usług (VAT - podstawowe zagadnienia).
 3. Podatki dochodowe - ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej.
 4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka.
 5. Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

       Egzamin pisemny: 2 godziny

Formą zaliczenia kursu jest łącznie:

a) uczestnictwo w 70% zajęć dydaktycznych,

b) zaliczenie prac kontrolnych,

c) pisemny egzamin kwalifikacyjny.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest potwierdzenie efektów kształcenia określonych w programie nauczania i uzyskanie, na potrzeby otrzymania:

 • ukończenia kursu - zaświadczenie według przepisów MEN - co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania,
 • otrzymania certyfikatu SKwP - co najmniej 60 % punktów możliwych do uzyskanie i nie mniej niż 40 % punktów z każdej części egzaminu.

Informacje organizacyjne: 

Kurs jest organizowany w trybie wieczorowym, zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w dzień roboczy, w godz. 9.00 - 15.30.

Opłaty za kurs prosimy dokonać przelewem na konto bankowe:
BGŻ BNP PARIBAS Nr 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160   lub gotówką w kasie Oddziału

Dodatkowe informacje:

Uczestnicy kursu otrzymują:

 • podręcznik i zbiór zadań,
 • ustawę o rachunkowości,
 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości,
 • inne materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora kursu lub wykładowców.

 

 

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160