Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
02 grudzień 2021 (nabór trwa)
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
890,- zł od osoby

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Zielonej Górze uprzejmie zawiadamia, że w okresie grudzień 2021 - styczeń 2022 organizuje Akcję edukacyjną BILANS 2021 adresowaną do kadry kierowniczej i pracowników finansowo - księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

 02.12.2021r.- Podatek od towarów i usług VAT ( 7 godzin) - wykładowca: doradca podatkowy - Alicja Borodziewicz

10.12.2021r. - Rachunkowość 2021 (7 godzin)- wykładowca: biegły rewident - dr Teresa Cebrowska

04.01.2022r. - Podatki dochodowe PIT/CIT (7 godzin) - wykładowca: doradca podatkowy - Aleksander Gniłka 

 • Szkolenie 3 dniowe (02,10 grudzień 2021 i 04 styczeń 2022) 
 • Godziny zajęć: 9.00 do 14.30. 
 • Koszt szkolenia: 890 zł/osoba
 • Cena 1-dniowego (wybranego szkolenia) od 1 osoby wynosi -  330,00 zł

WYKŁADOWCY:

Rachunkowość:

Dr Teresa Cebrowska – biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, doświadczony wykładowca i trener, wieloletni nauczyciel akademicki, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i podatkowej, analizy finansowej oraz rewizji finansowej, twórca autorskich programów szkoleniowych, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, członek Komisji Egzaminacyjnej powoływanej przez Ministra Finansów do prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na biegłych rewidentów, członek Komitetu Standardów Rachunkowości, członek rad nadzorczych, doradca z zakresu rachunkowości, jako wykładowca/trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Podatki:

Alicja Borodziewicz - Podatek VAT

Doradca podatkowy/ Partner w kancelarii HORSH, wcześniej kierownik zespołu podatkowego w kancelarii Rodl & Partner. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek. Specjalizuje się w tematyce związanej z podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Uczestniczy w przeglądach podatkowych spółek oraz doradza w zakresie zmian strukturalnych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego publikowanych na rynku polskim i niemieckim. Współpracownik firm szkoleniowych

Aleksander Gniłka - Podatki dochodowe PIT/CIT

Doradca podatkowy, wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej. 

PROGRAM:

Blok I: Rachunkowość (7 godz.)

1.Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:

 • zmiany ustawy o rachunkowości i krajowych standardach rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem KSR 14
 • uproszczenia w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sprawozdań finansowych

2.Zasady sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych

 • elektronizacja sprawozdań finansowych
 • najczęstsze problemy przy sporządzaniu, podpisywaniu i ogłaszaniu
 • metody weryfikacji prawidłowości sprawozdania i podpisu
 • obowiązki głównego księgowego i kierownika jednostki związane ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i ogłaszaniem sprawozdań finansowych

3.Ogólne zagadnienia związane z zamknięciem roku

 • inwentaryzacja – przedmiot, metody, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie
 • jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki

4.Wycena i prezentacja wybranych pozycji aktywów i pasywów w bilansie

 • ujmowanie, wycena i prezentacja  wybranych pozycji bilansu
 • aktualizacja wartości aktywów
 • kapitały własne
 • rezerwy, RMB, zobowiązania warunkowe
 • wycena w walutach obcych

5.Rachunek zysków i strat – ustalenie i prezentacja

 • charakterystyka poszczególnych pozycji
 • wynik finansowy a podstawa opodatkowania

6.Informacja dodatkowa (z uwzględnieniem zasad dla jednostek mikro i małych)

 • struktura i zakres
 • objaśnienia dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat
 • objaśnienia dotyczące rachunku przepływów pieniężnych

7.Zdarzenia po dacie bilansu

8.Inne elementy sprawozdania finansowego

9.Najczęściej popełniane błędy i wątpliwości przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych

Blok II: Podatki (14 godzin)

Podatek od towarów i usług

 •         Pakiet SLIM VAT 1 – zmiany w zakresie faktur korygujących oraz drobne uproszczenia w rozliczaniu VAT od 1 stycznia 2021 r.:
 • Nowe zasady rozliczania faktur korygujących „in minus” przez sprzedawcę – uzgodnienie z nabywcą zamiast potwierdzenia odbioru.
 • Ujęcie korekt przez nabywcę.
 • Rozliczenie korekt „in plus” przez sprzedawcę.
 • Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości.
 • Przeliczanie kwot w walutach obcych – możliwość stosowania jednakowych kursów w VAT i podatkach dochodowych.
 • Rozliczenie zaliczki w eksporcie.
 • Rozszerzenie zakresu WIS.
 • Wydłużenie okresu odliczenia VAT naliczonego.
 • Odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odprzedaży.
 • Złagodzenie ograniczeń w składaniu deklaracji kwartalnych.
 • Doprecyzowanie limitu 15000 zł dla celów obowiązkowej podzielonej płatności oraz odpowiedzialności solidarnej.
 • Ułatwienia w zakresie kompensat w kontekście obowiązkowej podzielonej płatności.
 • Zmiany w zakresie ewidencji i deklaracji VAT (JPK) od 1 lipca 2021 r.:
 • Wystawianie i ujmowanie faktur do paragonów oraz faktury uproszczone - z uwzględnieniem zmian w roku 2021 i objaśnień podatkowych MF.
 • Sankcje za błędy – kary pieniężne z ustawy VAT oraz odpowiedzialność karna skarbowa.
 • Dodatkowe informacje przekazywane w ewidencji VAT po stronie sprzedaży i zakupów (m.in. w zakresie oznaczania dokumentów kodami) – najważniejsze zmiany od 1 lipca 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.
 • Pakiet SLIM-VAT(2) od 1 października 2021 r.:
 • Ulga na złe długi po wyroku TS UE z 15.10.2020 r. – dostosowanie przepisów.
 • Podatek naliczony od zakupów odwrotnie opodatkowanych (WNT, import usług) po wyroku TS UE z 18.03.2021 r. – dostosowanie przepisów ustawy.
 • Ułatwienie korekty deklaracji zwiększającej odliczenie podatku naliczonego.
 • Uproszczenie opcji opodatkowania dla sprzedaży nieruchomości zwolnionych z VAT.
 • Korekta podstawy opodatkowania i odliczenia podatku naliczonego przy imporcie usług oraz WNT.
 • Zmiany w rozliczaniu importu towarów w deklaracji VAT.
 • Rozliczanie transakcji z kontrahentami z brytyjskimi.
 • Nowe zasady składania VAT-26.
 • Zmiany od 1 stycznia 2022 r. (program szczegółowy może ulec zmianie wraz z postępem procesu legislacyjnego):
 • Możliwość wspólnego rozliczania się przez podatników powiązanych - tzw. „grupy VAT”.
 • Opcja opodatkowania usług finansowych.
 • Obowiązek stosowania terminali płatniczych, m.in.: zachęta w postaci szybszego zwrotu VAT, sankcje w postaci ograniczenia zwrotu VAT oraz braku możliwości składania deklaracji kwartalnych, kary pieniężne.
 • Kolejne zmiany w rozliczeniu korekt podatku naliczonego in minus.
 • Faktury ustrukturyzowane i centralna baza faktur (Krajowy System e-faktur).
 • Zmiany w zasadach wystawiania faktur i faktur korygujących.
 • Nowy termin zwrotu 40 dni.
 • Doprecyzowanie w zakresie stawek obniżonych na niektóre towary i usługi.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Podatki CIT, PIT 

 1. Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT z uwzględnieniem źródeł przychodów
 2. Estoński CIT czy fundusz inwestycyjny
 3. Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych
 4. Obowiązek posiadania i udostępniania strategii podatkowej przez podatników CIT
 5. Problematyka spółki nieruchomościowej
 6. Inne zmiany w CIT (ograniczenia w rozliczaniu strat, zmiany dotyczące amortyzacji, zmiany w cenach transferowych, podatek od przychodów z budynków, zmiany w zakresie podatku u źródła, zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego)
 7. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych w 2021r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
 8. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
 9. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe od 2020r.
 10. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
 11. Przychody i koszty podatkowe (moment rozpoznania, podział kosztów na pośrednie i bezpośrednie oraz korekta kosztów, wybrane zagadnienia dotyczące kosztów podatkowych)
 12.  Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych podatników od 1 stycznia 2021r. rozszerzenie możliwości opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 13. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów oraz przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:
 14. Darowizna od pracodawcy a podatki dochodowe
 15.  Regulacje związane z COVID-19 w 2021r a podatki dochodowe
 16. Danina solidarnościowa w 2021r.
 17. Planowane zmiany w CIT i PIT w ramach tzw. „Polskiego Ładu” w tym m.in.: zwiększenie kwoty wolnej w PIT do 30 tyś zł, podwyższenie limitu kwotowego przedziału skali podatkowej, nowe wysokości składki zdrowotnej i brak możliwości odliczania od podatku części składki zdrowotnej, nowe zwolnienia i ulgi podatkowe, nowy podatek minimalny CIT od przychodów, ukryta dywidenda a koszty podatkowe, ograniczenia związane z opodatkowaniem przychodów z najmu nieruchomości mieszkaniowych oraz inne planowane zmiany w podatkach dochodowych.
 18. Pytania uczestników

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Szkolenie będzie odbywać się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting. (Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.)
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnicy mają możliwość komunikowania się z wykładowcą na czacie.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 2 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Przed zajęciami uczestnicy otrzymują link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Opłatę prosimy przekazać w terminie minimum 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia na konto:

BNP PARIBAS Bank Polska S.A. - 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160
W treści przelewu należy podać: BILANS, imię i nazwisko uczestnika, nazwę płatnika (firma).

 

 

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160