Kom. 509 566 884

marketing@delta.zgora.pl

PH DELTA Sp. z o.o., 65-120 Zielona Góra, ul. Al. Zjednoczenia 102
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy K.R.S,

Wysokość kapitału zakładowego: 60 000,00 zł,
Numer KRS 0000943363, NIP 929-00-06-960

Stanowisko- Główna Księgowa

Wymiar – ½ - 1 etat – do uzgodnienia

Zakres obowiązków:

- weryfikacji przedstawionych do księgowania wszystkich dokumentów  z punktu widzenia obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych ,

- sporządzaniu i wysyłce rejestrów JPK zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- sporządzaniu sprawozdań finansowych w terminach i na zasadach obowiązujących dla obsługiwanej jednostki,

- sporządzaniu sprawozdań GUS zakresie danych finansowych jednostki,

- sporządzaniu danych finansowych na cele zarządzania do jednostki nadrzędnej na podstawie danych z ksiąg rachunkowych w zakresie i formie wskazanej przez jednostkę nadrzędną,

- prowadzeniu ewidencji środków trwałych,

- wycenie aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

- sporządzaniu bieżących miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat) oraz raportów zarządczych,

- ewidencjonowaniu rezerw i aktywów na odroczony podatek dochodowy,

- ewidencjonowaniu różnic między kosztami podatkowymi i rachunkowymi,

- przygotowaniu wydruków z systemu księgowego na życzenie Zleceniodawcy,

- otwieraniu i zamykaniu ksiąg za okresy sprawozdawcze,

- współpracy z biegłym rewidentem w zakresie przygotowania jednostki do audytu według obowiązujących przepisów i wytycznych wskazanych przez biegłego,

- prowadzeniu księgi podatkowej rozumianej wg Ordynacji Podatkowej jako księgi rachunkowej prowadzonej dla celów podatkowych,

- sporządzaniu w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy wymaganych przepisami prawa zeznań i deklaracji podatkowych w zakresie podatku PIT, VAT i CIT, na podstawie danych wynikających z prowadzenia ksiąg i ewidencji oraz składania ich właściwym organom podatkowym w przewidzianych terminach,

- udzielaniu wyjaśnień organom kontrolnym Państwa oraz audytorom,

- doradztwie podatkowym w zakresie i na potrzeby obsługiwanej jednostki.

- prowadzeniu innych spraw wyraźnie uzgodnionych pomiędzy stronami.

Na potrzeby kontrolingu, Zleceniobiorca zobowiązane jest do;

- sporządzania zestawienie skutków zmian prezentacyjnych w związku z przekształceniem MSSF 16.

Zleceniodawca oświadcza, że prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR)

i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160